Ön Lisans ve Lisans Öğretim Sınav Yönetmeliği

I. AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44. Maddesi gereğince hazırlanan bu yönetmeliğin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve devlet konservatuar öğrencilerinin kayıt işlemleri, Eğitim- Öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları tespit etmektir.

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; bu yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Üniversite Senatosu, Üniversite Yönetim Kurulu, Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuarı Kurulları ve Yönetim Kuralları kararları uygulanır.

II. EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARI

Madde 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44. Maddesi gereğince hazırlanan bu yönetmeliğin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve devlet konservatuar öğrencilerinin kayıt işlemleri, Eğitim-Öğretim ve sınavlarında uyulacak esasları tespit etmektir.

Eğitim-Öğretim Süresi

a. Üniversiteye bağlı Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi 2 yıl dır. Bu Yüksekokullarda, programlarını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması verilir.

b. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç diğer Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuarında eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Bu kurumların programlarını başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

c. Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim süresi 5 yıldır.

ç.Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir.

Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması : Dönem I ve II 'yi en çok 4 yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları veya ayrılmaya karar verdikleri takdirde verilir. Bu diplomayı belirtilen koşullarda alanlar her hangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde kayıt sırasında, alınan diplomayı Üniversiteye geri vermek durumundadır. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

Tıp Doktorluğu Diploması : Aile Hekimliği dönemini başarı ile tamamlayanlara 'Tıp Doktorluğu Diploması' verilir.

d.Yabancı dil hazırlık sınavı bulunan programdaki bir yıllık yabancı dil hazırlık eğitimini yukarıda belirtilen sürelerin dışındadır.

Madde 3. Lisans öğrenimlerini tamamlamayanların ön lisans diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan yönetmelik esaslarına göre yapılır.

Eğitim Öğretim Dönemleri ve Programları

Madde 4. Bir Eğitim-Öğretim yılı her biri 70 Eğitim-Öğretim gününden ibaret güz ve bahar yırı yıllarından oluşur. Ancak, bu programda bir yaz yırı yılı açılmasına fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatoca karar verilebilir. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri eğitim-öğretim eğitim öğretim günlerinden sayılmaz. Yarıyıl veya yıl sonu sınav günleri, bu sürenin dışındadır. Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitim-öğretim dönemlerinin süreleri, ilgili Fakülte Kurulunun önerisi üzerine senatoca düzenlenir. Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuarı Kurulları, bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programları ile akademik takvim önerilerini her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunarlar. Senatoca karara bağlanan programlar ve akademik takvim Dekanlıklar, Yüksekokul ve Devlet Konservatuarı Müdürlüklerince yeni eğitim-öğretim yılının başlamasından en geç bir ay önce ilan edilir. Sınavlar ve ortak zorunlu dersler, Cumartesi günleri de yapılabilir.

Öğretim Dili ve Yabancı Dil

Madde 5. Üniversitede Öğretim dili Türkçe'dir. Ancak "Yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik "in 10 uncu maddesi uyarınca yabancı dilde öğretim yapılması uygun görülen programlarda eğitim-öğretim, ilgili yabancı dilde yapılır. Yabancı dille eğitim-öğretim yapmayan fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde bazı dersler yabancı dille okutulur. Seçime bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde okutulabilir.

Madde 6.

Her eğitim öğretim yılı başında bir yabancı dil seviyi tespit sınavı yapılır. Bu seviye tespit sınavına hazırlık eğitimi öngörülmeyen programlara ilk defa kayıt yaptıran tüm öğrenciler ile hazırlık eğitimi zorunlu olmayan ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara yeni kaydolan öğrenciler katılır. Bu sınavlar Ç.Ü. Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezince Eğitim-Öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılır. Bu sınavda 60 başarı notu alan yabancı dilden muaf sayılır.

Zorunlu veya kontenjan dahilinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı ön gören programlara kayıt olan öğrenciler için bir yıllık " Hazırlık sınıfı " açılır. Böyle bir programa kaydolan ve hazırlık sınıfını okumak zorunda olan veya hazırlık sınıfını tercih eden öğrenciler ilgili yabancı dilde bir yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren öğrenciler esas programlarına başlarlar.

Yeterlik sınavına girmeyen ve girip de başaramayan öğrenciler iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar.

Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretim esasları ve isteğe bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili hükümler "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca senatoca belirlenir.

III. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ VE KAYIT ŞARTLARI

Madde 7. Üniversiteye bağlı Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuarın kayıt için aşağıdaki şartlar aranır.

Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak (Yabancı ülkelerin Liselerinden alınan diplomalarının denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu Çukurova Üniversitesi Fakültelerine, Yüksekokullarına veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alındığında o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak.

Madde 8. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları esastır. Ancak adaylar verecekleri dilekçede belirtikleri kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Kayıt için aşağıdaki belgelerin asıllarının getirilmesi gerekir

T.C. Uyruklu Öğrenciler İçin:

Lise veya denge okul diploması, yada yeni tarihli mezuniyet belgesi
ÖSYS Sonuç belgesi
ÖSYS Resimli kimlik kartı
Nüfus cüzdanının tasdikli örneği
Yeni tarihli ikametgah belgesi
Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu
Birbirinin aynı ve yeni, cepheden çekilmiş 12 adet fotoğraf (4.5 x 6) ebadında, renkli gözlük takılmayacak
Erkekler için askerlik tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için:

Türk Liselerine denk bir okulun diploması (Denklik işlemi adayca gönderilen traskriptlere göre Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır).

Yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) Sonuç belgesi

Öğrenim vizesi işlenmiş pasaportun Noterlikçe onaylı sureti (Öğrenim vizesi, Türkiye dışından gelen adaylarca Türkiye'nin dış temsilciliklerinden, Türkiye'de bulunan adaylarca İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmaktadır).

İkametgah belgesi (Emniyet Müdürlüğünden)
Cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payı makbuzu
Yukarıda 'g' bendinde belirtilen nitelikte 20 adet fotoğraf

Kayıtları yapılan yabancı uyruklu adaylar Türkçe bilgi düzeyi bakımından ÖSYM Başkanlığının belirleyeceği esaslara tabidir.

Yatay Geçişler

Madde 9. Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Yükseköğretim Kurumlarına başka üniversitelerden yapılacak geçişler, yürürlükteki 'Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri uyarınca düzenlenir. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan programlara yatay geçiş için öğrencinin Çukurova Üniversitesi'nde yapılacak yabancı dil hazırlık sınıfı yeterlik sınavını başarmış olması gerekir. Yatay geçiş için Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurullarınca belirlenecek kontenjanlar, eğitim-öğretim yarıyıllarının başlamasından en geç bir ay önce, ilan edilmek üzere Rektörlüğe bildirilir. Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Bölümler arası yatay geçiş esasları Üniversite Senatosu'nca ayrıca düzenlenir.

Dikey Geçişler

Madde 10. Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı ve intibak programları, 'Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik' hükümlerine göre ve ilgili Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır.

Ders Muafiyeti

Madde 11. Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken, öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı (ÖSYS) sonucu Çukurova Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve devlet konservatuvarına kaydını yaptıran, ancak daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler bulunan öğrenciler, bu dersler için muafiyet talebinde bulunabilir. Öğrencinin yeni kayıt olduğu fakülte, yüksekokul veya devlet konservatuvarı yönetim kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşünü alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle geçmiş kabul edileceğini belirler. Öğrencinin intibak ettirileceği yıl/yarıyıl, programın bu yıl/yarıyıldan önceki yıl/yarıyıllarında bulunan toplam kredi saatine eşit miktarda denk ders karşılık gösterilerek hesaplanır. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar. ıntibak görmüş bir öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıldan önceki yarıyıllara ait olan muaf olamadığı dersleri tamamlamak zorundadır.

Kayıt Yenileme

Madde 12. Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Ders Kayıt Formu ile Cari Hizmet Maliyetine öğrenci Katkı Payı Makbuzunu (ikinci öğrenim için öğretim ücreti Makbuzu) Öğrenci İşleri'ne teslim etmek suretiyle kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmaksızın kayıtlarını yeniletmeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler.

IV. DERSLER

Madde 13. Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı dışındaki Fakültelerde ve Yüksekokullarda ders geçme sistemi esastır. Tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Entegre eğitim-öğretim sistemi uygulanan Tıp Fakültesindeki eğitim-öğretim, Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitim-öğretim, Devlet Konservatuvarındaki eğitim-öğretim, ilgili Fakülte Kurulu ve Konservatuvar Kurulu tarafından hazırlanan ve üniversite Senatosunca onaylanan bir yönerge ile düzenlenir.

Madde 14. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Bir öğrencinin başarılı olamadığı ve öncelikle almak zorunda olduğu derslerle, bulunduğu yarıyıldan alacağı derslerin toplamı , ortak zorunlu dersler dahil, her yarıyıl için haftada 36 ders saatini (teorik ve uygulamalar dahil) geçemez.

Madde 15. Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Kurulları , öğrencilere kültürel ve sosyal faaliyetler için yeterli zaman ayrılmak şartı ile programlarına seçmeli, zorunlu, ön koşullu dersler ve/veya uygulamalar koyabilirler; haftalık teorik derslere, uygulama ve stajlara ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Rektörlüğün bilgisine sunulur. Seçmeli dersler, diğer Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı programlarından da alınabilir. Bu tür derslerle ilgili düzenlemeler ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Kurullarınca yapılır. Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Kurullarının kararıyla öğrencilere, mezun olabilmeleri için zorunlu tez veya mezuniyet çalışması yaptırılabilir. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ile ilgili esaslar ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Kurullarınca düzenlenir.

Danışmanlık

Madde 16. Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başlamadan önce, bölüm başkanlıklarının önerisi dikkate alınarak Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurullarınca, ilgili bölümün öğretim üyeleri arasından; öğretim üyesi bulunmayan birimlerde mevcut öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir Danışmanların görevlerine ilişkin ilkeler Senatoca belirlenir.

Ders Alma

Madde 17. Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcından önceki hafta içinde danışmanları ile görüşerek, danışmanın gözetim ve denetiminde alacakları dersleri belirlerler ve ders kayıt formunu doldururlar. Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurullarınca kabul edilebilir haklı ve geçerli bir mazereti olmayan öğrencilerin ders kayıt formları belirtilen süreden sonra danışmanlarca imzalanmaz ve öğrenci işlerince teslim alınmaz. öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, yarıyılın ilk iki haftası içinde ve danışmanın olumlu görüşünü almak şartıyla kaydoldukları dersleri değiştirebilirler veya bırakabilirler. öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. Eğitimin 'Entegre Sistem'le yapıldığı Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde ders, ders kurulu veya staj programları, eğitim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Bir derse kaydını yaptıranların listesi, yarıyılın en geç dördüncü haftası içinde o dersi yürüten öğretim elemanına iletilir.

Devam Mecburiyeti

Madde 18. Öğrencilerin derslere en az yüzde yetmiş, uygulamalara en az yüzde seksen oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken değerlendirmede o yarıyıldaki ara sınav notları dikkate alınır.

V. SINAVLAR VE SINAV DÖNEMLERİ

Madde 19. Sınavlar, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, yıl sonu sınavlarıdır. Yarı yıl sonu sınavları, yarıyıl esasına göre eğitim-öğretim yapan fakülte ve yüksek okullarda her iki yarıyıl sonunda; yıl sonu sınavları, yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan fakültelerde yıl sonunda yapılır. Bu sınavlara ait takvimi senato düzenler. Staj ve uygulama sonunda sınav yapma mecburiyeti olan Fakültelerde, Yüksekokullarda ve Devlet Konservatuvarında staj ve uygulama sınavlarının nasıl yapılacağını Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Kurulu belirler. Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Sınavların nasıl yapılacağı, dersi veren öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Yarıyıl veya yıl sonu sınav programları, Dekanlıklar, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Müdürlükleri tarafından hazırlanır ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanının sınav döneminde üniversitede bulunmaması halinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurullarınca kararlaştırılır.

Ara Sınavların Düzenlenmesi

Madde 20. Her ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde nerede yapılacağı, her yarıyılın ilk onbeş günü içinde, o dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak, Bölüm Başkanlıklarınca ilan edilir; ayrıca Dekanlıklara, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Müdürlüklerine bildirilir. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme ödevleri, projeler, dersin değerlendirme şekli ve ders içeriği ile ilgili konular eğitim-öğretim yarıyılı başında ilgili öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulur. Bir günde, eğitim-öğretim programlarının aynı yarıyıl veya yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Tekrara kalınan derslerin ara sınavları aynı güne rastladığı takdirde ilgili öğrencinin bu kurala göre yapacağı itiraz dikkate alınmaz.

Ara Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 21. Ara sınav sonuçları en geç bir sonraki sınav tarihinden bir hafta öncesine kadar ilan edilir.

Yarıyıl veya Yıl Sonu Sınavına Katılma şartları

Madde 22. Bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavına girebilmek için:

O derse kaydını yaptırmış olmak,
Teorik derslerin yüzde yetmişine katılmak,
Uygulamalı derslerde uygulamaların yüzde seksenine katılmak,
Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak, zorunludur. Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gereğinde bunların birbirleriyle bağlantılı olduğuna ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Kurulları karar verebilir.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Notlar

Madde 23. Bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bu değerlendirmede yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı %50 den az olamaz. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu veya yıl sonu başarı notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve yatay geçişler ile genel değerlendirmelere esas olmak üzere 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 Başarı Notu  Katsayı  Katsayıların 100 puan üzerinden karşılığı
 AA  4.00  90-100
 BA  3.50  85-89
 BB  3.00  80-84
 CB  2.50  75-79
 CC  2.00  70-74
 DC  1.50  60-69
 DD  1.00  50-59
 FF  0.00  0-49


a. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) veya (CC) notlarından birini almış olan bir öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b. Bir dersten (DC) veya (DD) alan bir öğrenci o dersi 'şartlı 'başarmış sayılır.
c. Bir dersten (FF) alan bir öğrenci o dersi başaramamış sayılır.
ç. Kredisiz derslerin ve stajların değerlendirmesinde ve devamsızlık durumunda aşağıdaki notlar verilir:
(S) yeterli,
(U) yetersiz,
(NA) devamsızlık nedeni ile başarısız.
(S) notu, kredisiz derslerden geçen veya staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. (U) notu, kredisiz derslerde veya staj çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir. (S) ve (U) notu not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

d. Mazeretsiz olarak girmediği bir sınav için öğrenciye (FF) notu verilir.
e. Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran, kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesinden anlaşılan öğrenciye o sınav için sıfır verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.
f. Entegre sistemi uygulayan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde sınavların değerlendirilmesi ve öğrenci başarısı ile ilgili hususlar, ilgili kurumlar için bu yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca hazırlanacak yönergelerle düzenlenir.

23. Madde'nin (ç) bendinde yapılan değişiklik (5.6.1998)

23. Madde'nin (ç) bendinde yapılan değişiklik (16.6.1998)

23. Madde'sinde not tablosu ve (c) bendinde yapılan değişiklik (17.10.1998)

Not Ortalamaları

Madde 24. Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait 'Dönem Not Ortalaması (DNO)', ve almış oldukları tüm dersler için 'Genel Not Ortalaması (GNO)'ile izlenir. Bu ortalamalar, ilgili derslerden 23. maddeye göre alınan notlardan herbirinin katsayısı ile, o dersin üniversite Senatosunca belirlenen kredisi çarpılarak bulunan sayıların toplamının, ayni derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bir dersin kredisinin hesaplanmasında 1 saat teorik ders 1 kredi; 1 saat uygulama ve/veya laboratuvar 0.5 kredi olarak alınır. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki 3. hane 5'ten küçükse sıfıra; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci haneyi 1 arttıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır.

Başarılı ve Başarısız öğrenciler

Madde 25. Bulunulan yarıyıl sonu veya yıl sonu itibariyle GNO'sı en az 2.00 olan öğrenciler başarılı, GNO'sı 2.00'nin altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci sayılırlar. GNO'sı 2.00'nin altında olan öğrencilerden DNO'sı iki yarıyıl üst üste 1.80 nin altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Başarısız durumda olan öğrenciler GNO'sını 2.00 ye yükseltebilmek için , alt yarıyıllardan daha önce almadığı ve önce alıp (FF), (NA) veya (U) aldığı derslerle birlikte, önce alıp (DC) veya (DD) aldığı dersleri tekrarlar. Böyle bir öğrenci GNO'sı 2.00 ye çıkıncaya kadar üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu süreler toplam öğretim süresinden sayılır. 25. Madde'nin 2. paragrafında yapılan değişiklikler (17.10.1998)

Başarısız Olunan Yarıyıl veya Yıl Sonu Sınavının Tekrarı

Madde 26. Bir dersten (FF), (U) veya (NA) alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine danışmanın önerisi üzerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar. Normal eğitim süresini tamamlayarak mezun olabilmek için programda bulunan bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan ve en çok 5 dersten başarısız olan öğrencilerin herhangi bir dersin yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavında ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz. Ancak bu öğrenciler de başarısız oldukları dersin açıldığı ilk dönemde o derse kayıt yaptırmak zorundadırlar. 26. Madde'nin 1. paragrafında yapılan değişiklikler (17.10.1998)

Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi

Madde 27. GNO'sını yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir.

Sınav Notuna İtiraz

Madde 28. Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav sonuçları, sınavdan en geç bir hafta sonra ilgili bölüm tarafından ilan edilir ve öğrenci işlerine teslim edilir. Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilemez. öğrenciler veya öğretim elemanları maddi hata konusunda ara sınavı , yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavı sonuçlarının ilanından itibaren en çok bir hafta içinde Dekanlığa, Yüksekokul Müdürlüğü'ne veya Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurabilirler. Yönetim Kurulunca yapılan inceleme sonunda maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alınarak düzeltilir ve sonuç ilan edilir. Maddi hata olmadığı anlaşılırsa, durum ilgilinin dilekçesine işlenir ve kendisine bildirilir. öğretim elemanlarının not takdiri konusunda itirazda bulunulamaz.

VI. MAZERETLER VE İZİNLİ SAYILMA

Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 29. Kayıt, devam, uygulama ve ara sınav şartlarından birini, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur ve kullanamadıkları süre azami öğrenim süresine eklenir.

Eğitim öğretimin devam ettiği süre içerisinde, öğrencinin üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü hastaneler tarafından verilen ve en az üç uzman tabib imzalı raporlarıyla belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

2547 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d/2 fıkrasının 3. bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

Birinci derecede kan ve sıhri hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu'nca geçerli sayılması,

Öğrencinin zorunlu ekonomik nedenlerle ilgili Yönetim Kurulu'nca izinli olarak eğitim ve öğrenimine ara verilmiş olması,

Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

Öğrencinin tutukluluk hali,

İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenimine ara veren öğrenci mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan başlayarak öğrenciliğine devam eder. Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla bir sınava katılamayan ve mazeretinin bitiminden sonraki yedi gün içerisinde durumunu belgeleyen öğrencilerin mazeretlerinin ilgili yönetim kurulları tarafından kabulü halinde, öğrencinin katılamadığı ara sınavlar için Dekanlıklar, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Müdürlükleri'nce tesbit edilecek bir günde mazeret sınavı yapılır. Yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavları için o sınavların yapıldığı yarıyıl veya yıl sonu sınav dönemleri dışında bir mazeret sınavı yapılamaz. Ancak bu sınav hakları daha izleyen yarıyıl sonu veya yılsonu sınavı döneminde kullanılmak üzere saklı tutulur.

Madde 30. Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenleri ve sorunları bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde, Fakülte, Yüksekokul ve Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Kararı ile, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi, azami öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların, eğitim-öğretim yarıyılının ilk ayı içinde yapılması gerekir.

VII. ÖĞRENİME EK SÜRELER, ÖĞRENİMİ BİTİRME VE DİPLOMALAR

Öğrenim Süresine Ek Süreler

Madde 31. Öğrenciler iki yıllık programları en çok dört yılda, dört yıllık programları en çok yedi, beş yıllık programları en çok sekiz, altı yıllık programları en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda; mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan, başarısız olduğu en çok beş dersi kalan son sınıf öğrencilerine dört yarıyıl (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde iki yıl) ek süre verilir.

Üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu derslerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. İzledikleri programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden en az DD aldıkları halde, mezun olabilmek için gerekli 2.00 GNO'sını sağlayamayan son dönem veya son sınıf öğrencilerine, GNO'larını 2.00 ye yükseltmek üzere diledikleri son dört yarıyıl veya son iki sınıf derslerinden, sınırsız sınava girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumundaki öğrenciler cari hizmet maliyetine öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler; ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Programlarındaki derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı; not ortalamasını tutturamadıkları için ara sınıflarda sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavlar sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara giren öğrenciler, sınavlarda başarılı olup kayıtları yenilenene kadar öğrencilik hakkından yararlanamaz.

Mezuniyet

Madde 32. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 31. maddede belirtilen yasal süre içinde izlemekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO ayni zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diplomalar

Madde 33. Öğrenim programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere, programın tamamlanmasını takip eden sınav dönemi sonunda diplomaları verilir. Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların ders saatlerini; aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmaları, başarı notları ile birlikte belirten bir Not Belgesi verilir. Fakülteler, Yüksekokullar ve Devlet Konservatuvarı tarafından verilecek diplomalar, önlisans ve lisans düzeylerinde her düzey için farklı düzenlenir; üniversitece kabul edilen bir örneğe göre bastırılır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, gerektiğinde öğrencilere geçici bir çıkış belgesi verilebilir. Mezuniyet tarihi, son sınav döneminin bitim tarihidir.

Diplomaların Ön Yüzünde:
Öğrencinin adı ve soyadı,
Diploma numarası,
Lisans ve önlisans düzeyinde başardığı programın adı, bölümü ve/veya anabilim dalı, varsa programın kazandırdığı meslek ünvanı,
Mezuniyet tarihi,
Fakültelerde Rektörün ve Dekanın; Yüksekokullarda Rektör ve Yüksekokul Müdürünün; Devlet Konservatuvarında Rektör ve Devlet Konservatuvarı Müdürünün imzaları bulunur.
Diplomaların Arka Yüzünde:
Öğrencinin kimliği ile ilgili doğum yeri ve tarihi, babasının ve annesinin adı,
Üniversitedeki kayıt numarası, diploma tarihi gibi bilgiler yer alır.
Diplomalara mezuniyet derecesi yazılmaz.
Diplomalar çini mürekkebi ile doldurulur.
Diplomalara fotoğraf yapıştırılmaz.
Diplomalar Rektörlükçe soğuk damga ile mühürlenir.

Diplomaların Kaybı Halinde Verilecek Belge

Madde 34. Diploma bir defa verilir. Diplomanın kaybı halinde, diploma yerine geçecek ve bir defaya mahsus olmak üzere 32. madde hükümlerine uygun bir belge düzenlenir.

VIII. KAYIT SİLME VE SİLDİRME

Madde 35. Aşağıdaki hallerde Fakülte, Yüksekokul veya Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir:

İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumu'ndan çıkarma cezası almış olmak,
Kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak,
İkinci öğretim için yasal süre içinde öğrenim ücretini yatırmamış olmak,
31'inci Madde de öngörülen hakları da kullandığı halde mezuniyet için gerekli bütün dersleri başarı ile tamamlayamamış olmak.

Geçici Madde 1. 1996 ve daha önce girişli öğrenciler, başarılı oldukları dersler dışında yeni alacakları dersleri bu yönetmelik hükümlerine göre alırlar. Ancak bu öğrencilerden üst yarıyıllardan ders alabilmeleri için gerekli olan, 25. Maddede istenilen not ortalaması koşulu ile, öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için gerekli 2.00 GNO 'sına erişmiş olmaları koşulu aranmaz. Bu öğrenciler yeni aldıkları derslerden (DD) veya daha yüksek başarı notu aldıkları takdirde bu derslerden başarılı sayılırlar.

Geçici Madde 2. 1995 ve daha önce girişli öğrenciler için, 1996-97 akademik yılı içinde yapılacak olan, 1995-96 Bahar döneminde alınan derslere ait sınavlar, 1996-97 Güz yarıyılı sonunda daha önce belirlenen akademik takvime uygun olarak yapılır.

Geçici Madde 3. 1996 ve daha önce girişli öğrencilerin, Güz ve Bahar dönemlerinde aldıkları ve yarıyıl sonu veya yılsonu sınavına girme koşullarını yerine getirdikleri halde FF alarak başarısız oldukları dersler için Güz yarıyılı başlamadan önce Eylül ayı içinde 97 akademik yılı içinde Senatonun belirleyecegi takvim çerçevesinde bir ek sınav yapılır. Bu sınavlar sonucunda, ara sınavlar da dikkate alınarak (DD) veya daha yüksek başarı notu alan öğrenciler bu dersleri başarmışsayılırlar. Programda bulunan bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan ve en çok 5 dersten başarısız olan öğrencilere 26.madde hükümleri bu sınavların değerlendirilmesinde de uygulanır.

IX. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Madde 36. 21 Aralık 1993 tarih ve 21795 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

X. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük

Madde 37. Bu yönetmelik 1996-97 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38. Bu yönetmeliği Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

05.11.1996 tarih ve 22808 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır.

Not:

Ç.Ü. Senatosunun 21 Mayıs 1997 tarih ve 8/6 sayalı kararıyla 2. Madde (ç) Bendi değişikliği yapılmıştır. Ç.Ü. Senatosunun 05 Haziran 1998 tarih ve 1/4 sayılı kararıyla 23. Madde ilk paragrafının son cümlesinde değişiklik yapılmıştır.
Ç.Ü. Senatosunun 16 Haziran 1998 tarih ve 10/1 sayılı kararıyla 23. Madde (ç) bendinin başlığı ve bendin sonuna ilave paragraf değişikliği yapılmıştır.
Ç.Ü. Senatosunun 17 Kasım 1998 tarih ve 19/2 sayılı kararıyla 23. maddesin (c ) fıkrası, 25. Madde 2. Paragrafı ve 26. Maddesinin birinci paragrafına FD notu ilave edilmiştir.